Razpis za delovno mesto – hišnik

PROSTO DELOVNO MESTO HIŠNIK V

(šifra delovnega mesta J035025)

v Javnem zavodu Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje – enota RDEČA DVORANA VELENJE, za nedoločen čas, po uspešno opravljenem 6 – mesečnem poskusnim delom.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana srednja šola splošne smeri (V. stopnja);
 • 18 mesecev na primerljivem delovnem mestu;
 • izkušnje pri izvajanju raznih popravil pri rednem obratovanje in vzdrževanju infrastrukture (objektov);
 • izkušnje s košnjo trave in urejanjem okolice;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov;
 • znanje slovenskega jezika;
 • osnovno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika.

Od kandidatov pričakujemo aktivno znanje slovenskega jezika* (visoka raven), odlične komunikacijske sposobnosti in osnovno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika po CEFR (skupni evropski referenčni okvir za jezike).

*Za aktivno znanje slovenskega jezika kot enega izmed svetovnih jezikov se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala slovensko srednjo šolo splošne smeri (V. stopnja). Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

Stopnja izobrazbe se dokazuje z verodostojnimi listinami, ki morajo biti priložene k prijavi na razpis.

Delovno področje:

 • Izvajalska dela pri rednem obratovanju in vzdrževanju športne infrastrukture (objektov).
 • Nadzorovanje in obveščanje o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev ter opreme.
 • Opravljanje pomožnih del ter urejanje delovnega okolja.
 • Obveščanje odgovornih oseb o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev ter opreme.
 • Obveščanje nadrejenih o vseh posebnih dogodkih na objektih.
 • Košnja trave, spraznjevanje košev in skrb za urejene prostore in okolico.
 • Izvajalska dela pri popravilih.
 • Zagotavljanje varnega delovanja in uporabe športne infrastrukture.
 • Priprava objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve.
 • Dnevno odklepanje in zaklepanje športnih objektov.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.
 • Druge dela po nalogu nadrejenega in direktorja.

Delovni čas in delovni pogoji:

 • Zaradi narave dela, delo poteka v neenakomerno razporejenem delovnem času. Delovni čas je povprečno 8 ur na dan pretežno v popoldanskem času, kar vključuje tudi delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.
 • Prijazno delovno okolje.
 • Zagotovljeno minimalno plačo z možnostjo napredovanja v višje plačne razrede po ZSPJS.
 • Stimulacija v obliki redne delovne uspešnosti.
 • Možnost usposabljanja in izobraževanja.
 • Zavod zaposlenim vplačuje premijo v pokojninski sklad javnih uslužbencev.

Prijava kandidata na razpisano delovno mesto mora vsebovati:

 1. kratek življenjepis (s kontaktnimi podatki naslov, telefon, elektronska pošta,…);
 2. dokazila (kopija zaključnega spričevala) zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 3. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 4. izjavo o znanju slovenskega jezika;
 5. izjavo o znanju angleškega ali drugega svetovnega jezika.

Prijave, ki ne bodo poslana v skladu z razpisnimi pogoji in vsebovale popolne prijave bo komisija zavrnila!

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko in 6 mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal pretežno na objektu Rdeča dvorana Velenje in po potrebi na ostalih objektih v upravljanju.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje po elektronski pošti z označbo: »razpis za delovno mesto » HIŠNIK V « na elektronski naslov: sara.pniaczek@srz-rdeca-dvorana.si, in sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje.

Prijave sprejemamo do 14. 3. 2024.

V skladu s 30. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) bodo neizbrani kandidati o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Sara Pniaczek, telefon: 03 898 7400.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 01-2024

Datum: 4.3.2024

Rdeča dvorana ŠRZ:

Dimitrij Amon, direktor

Več informacij: https://srz-rdeca-dvorana.si/wp-content/uploads/2024/03/Razpis-za-delovno-mesto-HISNIK-2024.pdf