RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD VELENJE

Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana je takratna občina Velenje ustanovila leta 1992 (vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju) . DO Rdeča dvorana se je skladno z zakonodajo preoblikoval v javni zavod na področju športa, z osnovnim namenom upravljanja s športnimi objekti.

Dne 13.11.2007 je  Svet mestne občine Velenje sprejel nov Odlok o ustanovitvi "RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD" s katerim je ustanovil  zavod za opravljanje športne dejavnosti kot javne službe. Rdeča dvorana ŠRZ izvaja svojo dejavnost praviloma za ustanovitelja, dober del dejavnosti pa je namenjen tudi tretjim osebam.

Rdeča dvorana ŠRZ zastopa in vodi direktor Dimitrij Amon. Svet zavoda javnega zavoda sestavlja pet članov in sicer: trije  predstavniki ustanovitelja, predstavnik izvajalca letnega programa športa in predstavnik delavcev zavoda.

V mandatu 2019 – 2024  svet zavoda sestavljajo:

 • g. Branko SMAGAJ - predsednik sveta zavoda,
 • g. Matjaž Meža - član,
 • g. Alojz HUDARIN - član,
 • g. Tomaž Juršič - član,
 • g. Janko Fink - član.

ORGANIZACIJA ZAVODA


Organizacijska struktura Rdeča dvorana ŠRZ je prilagojena izvajanju opredeljenih dejavnosti zavoda  z upoštevanje specifičnosti posameznih dejavnosti oz. objektov.

Organizacijsko strukturo Rdeča dvoramna ŠRZ predstavljajo naslednje organizacijske enote:

 • enota SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE
 • enota RDEČA DVORANA
 • enota BAZEN VELENJE
 • enota MESTNI STADION VELENJE
 • enota KOTALKALIŠČE
 • enota URBANI DOŽIVLJAJSKI PARK

 

SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE :

 • Vodstvo zavoda, v okviru katerega se izvajajo naloge vodenja, programskih usmeritev, investicij, splošnih poslov, kontrolinga, financ, komerciale in marketinga ter spremljajočih dejavnosti,
 • Strokovna služba ŠPORTNE ZVEZE Velenje,  ki izvaja vsa strokovno administrativna dela za potrebe Športne zveze Velenje in finančni servis za potrebe ŠZV ter  16  klubov oz. društev.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:
DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

DEJAVNOST ZAVODA

Zavod opravlja javno službo na področju športa in rekreacije in sicer:

 • upravlja z javno infrastrukturo na področju športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo,
 • sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture na področju športa in rekreacije,
 • organizira, izvaja, posreduje, spodbuja in spremlja športne in rekreativne prireditve in tekmovanja,
 • izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področja športa in rekreacije,
 • izvaja strokovno in finančna- administrativna opravila za Športno zvezo Velenje,
 • skrbi za vključevanje športnih in rekreativnih programov in projektov v druge dejavnosti z namenom  celovite ponudbe in promocije Mestne občine Velenje,
 • zbira in posreduje informacije o športnem in rekreativnem dogajanju v občini,
 • izvaja dejavnost propagande.

V okviru izvajanja javne službe lahko zavod tudi:

 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja, koncerte, plese in druge zabavne, kulturne in komercialne prireditve,
 • vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja doma in v tujini,
 • izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji,
 • pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
 • izvaja dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami na področju športa in rekreacije,
 • opravlja dejavnost finančnega servisa,
 • oddaja objekte javne infrastrukture in druge prostore v najem ali zakup,
 • posoja športno in tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe športa in rekreacije ter ostalih prireditev ali opravlja trgovino na drobno s turističnimi spominki in športnimi proizvodi,
 • opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju zakonskih pogojev za izvajanje.


OSEBNA IZKAZNICA

Naziv Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
Naslov: Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Telefon: 03 898 74 00
Fax: 03 898 74 07
e-pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si
Število zaposlenih: 12
Transakcijski račun: 01333-6030721989 pri UJP Žalec
ID za DDV: SI69628955
Matična številka: 5232210000
Pravni status: javni zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Velenje
Sedež: Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje

 

VODSTVO

Slika od Dimitrij Amon
Direktor

Dimitrij Amon

Slika od Matjaž Meža
Pomočnik direktorja

Matjaž Meža

Slika od Bogdan Praznik

Bogdan Praznik

Slika od Anže Kovač

Anže Kovač