8. TRADICIONALNI KONCERT OB DNEVU ŽENA  – NAGRADNA IGRA

Vlado Kreslin, Mali Bogovi in Beltinška banda
Šaleški študentski oktet – ŠŠO

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
»Osvoji 20 vstopnic za KONCERT VLADO KRESLIN, MALI BOGOVI IN BELTINŠKA BANDA – 8. TRADICIONALNI KONCERT OB DNEVU ŽENA«

1. člen
SPLOŠNI POGOJI

Podjetje Birt, d.o.o., Cesta Františka Foita 8, 3320 Velenje, ID za DDV: SI84674199, matična številka: 5478251 (v nadaljevanju organizator nagradne igre), organizira nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije z znano nagrado/dobitkom.

2. člen
POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra »Osvoji 20 vstopnic za “KONCERT VLADO KRESLIN, MALI BOGOVI IN BELTINŠKA BANDA – 8. TRADICIONALNI KONCERT OB DNEVU ŽENA” se prične dne 20.01.2020 ob 17.00 in se zaključi dne 01.03.2020 ob 23.59.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• dostop do interneta in prenos podatkov;

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

3. člen
SODELUJOČI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri “KONCERT VLADO KRESLIN, MALI BOGOVI IN BELTINŠKA BANDA – 8. TRADICIONALNI KONCERT OB DNEVU ŽENA”.

4. člen
NAGRADA

Nagrade podarja:
RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD
Šaleška cesta 3, Velenje, 3320 Velenje
ID za DDV: SI69628955

Nagrade, ki jih podarja posamezno podjetje:

RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD:

  • 20x vstopnica za koncert KONCERT VLADO KRESLIN, MALI BOGOVI IN BELTINŠKA BANDA – 8. TRADICIONALNI KONCERT OB DNEVU ŽENA
  • 10x vstopnica za fitnes na Bazen Velenje – 1x-ni vstop
  • 5x vstopnica za koncert KONCERT VLADO KRESLIN, MALI BOGOVI IN BELTINŠKA BANDA – 8. TRADICIONALNI KONCERT OB DNEVU ŽENA, ki jih bo v sklopu lastne nagradne igre podelil Multimedijske storitve in spletna trgovina, Aleš Uršej s.p.,  Mislinjska Dobrava 90, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu – na Facebook strani Koroške novice.

5. člen
NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da na facebook strani https://www.facebook.com/rdecadvoranavelenje/ všečkajo stran Rdeča Dvorana Velenje, všečkajo in delijo objavo ter v komentar zapišejo besedo “sodelujem”.
Z vsemi izpolnjenimi pogoji, ki so navedeni v Facebook objavi, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da na facebook strani https://www.facebook.com/koroskenovice/ všečkajo stran Koroške Novice, všečkajo in delijo objavo ter v komentar zapišejo besedo “sodelujem”.
Z vsemi izpolnjenimi pogoji, ki so navedeni v Facebook objavi, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

6. člen
POTEK ŽREBANJA IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE
Žrebanje bo potekalo dne 02.03.2019 v prostorih prireditelja nagradne igre – podjetja Birt, d.o.o.. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije, sestavljene iz 3 predstavnikov organizatorja nagradne igre.
V žrebanje so vključeni vsi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, kot so določeni v teh pravilih nagradne igre ter oddajo svoj kupon do zaključka prireditve. Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.
Nagrajenci bodo o tem, da so bili izžrebani, obveščeni v okviru naše Facebook objave na spletni strani ( https://www.facebook.com/rdecadvoranavelenje/ ), znotraj katere bo naveden izžreban Facebook profil.

Žrebanje v nagradni igri na Facebook strani Koroške novice bo opravljeno s strani podjetja Aleš Uršej s.p., rezultati z vsemi potrebnimi podatki pa bodo posredovani organizatorju nagradne igre najkasneje do 03.03.2019.

Obveščeni mora v roku 2 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi Organizatorju nagradne igre prostovoljno posredovati vse potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno številko in davčno izpostavo).
Nagrajenec, ki v predpisanem roku ne pošlje podatkov ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. Tako nagrada ostane nepodeljena.

Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument. Pred prejemom nagrade mora nagrajenec z osebnim dokumentom potrditi svojo identiteto.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku Organizator nagradne igre nagrade ne bo izročil izžrebani osebi, če ne bo pridobil vseh zgoraj navedenih podatkov.

Pravila so obvezujoča za Organizatorja nagradne igre – Birt, d.o.o. in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s promocijo, podeljevanjem in izročanjem nagrade ter za vse udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna na spletni strani https://srz-rdeca-dvorana.si/pravila-in-pogoji-nagradne-igre-vlado-kreslin/ ter na sedežu organizatorja igre.
Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Potek žrebanja bo pisno zabeležen z natančnim opisom dneva žreba, nagrajencev, itd.

7. člen
DVIG NAGRADE
Prevzem nagrade se izvede na v Rdeči dvorani Velenje, na recepciji pred koncertom.

8. člen
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utegnil utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva oz. kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.

Facebook je v tej nagradni igri razbremenjen vsakršne odgovornosti.

9. člen
PLAČILO DOHODNINE
Podjetja, ki podeljujejo nagrade (ŠRZ Rdeča dvorana Velenje), bodo od nagrad obračunala in plačala akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi.

10. člen
ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV
Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podelitve nagrade v nagradni igri, plačila akontacije dohodnine in marketinških akcij (obveščanje o raznih akcijah, dogodkih, neposredno trženje). Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretjim osebam, ponudnikom storitev ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Nagrajenec odgovarja, da so vsi posredovani podatki resnični in točni. Organizator nagradne igre ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi osebni podatki (ime, priimek in kraj bivanja) in fotografija objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

Osebni podatki udeležencev, so varovani v skladu s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. členom Pravilnika nagradne igre ter v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov.
Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Organizator nagradne igre, podjetje Birt, d.o.o.. Končni uporabnik, ki je posredoval podjetju Birt, d.o.o. svoje osebne podatke, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Birt, d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Podjetje Birt, d.o.o. je dolžno v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti končnega uporabnika, ki je to zahteval. Zahteva za preprečitev uporabe osebnih podatkov v namen neposrednega trženja mora biti posredovana na e-poštni naslov: info@birt.si s pripisom – “Prekinitev uporabe osebnih podatkov”.

Organizator nagradne igre ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v nagradni igri »Moja Gaming Skodelica« za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacije ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Sodelujoči v nagradni igri podjetju dovoljujejo, da za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov (npr. pošta, elektronska pošta, SMS in drugo) uporabljajo pridobljene podatke. Podatke lahko podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

11. člen
KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridružuje pravico sprememb Pravil nagradne igre v primeru pravnih ali komercialnih razlogov. V primeru sprememb Pravil nagradne igre, bo organizator spremembe objavil na Facebook strani Rdeča dvorana Velenje.
Nadaljevanje sodelovanja nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za strinjanje s spremembami in za sprejem novih pravil.

12. člen
REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Ljubljani.

* V Pravilih nagradne igre uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

V Velenju, 14.01.2020
Agencija Birt, d.o.o.